Od 1 lipca 2022 roku, zgodnie z zapisami ustawy z 9 czerwca 2022 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania oraz prokurenci, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym, z wyłączeniem osób uzyskujących przychody, o których mowa w art. 13 pkt 5 lub 6 ww. ustawy, których roczne wynagrodzenie z tego tytułu nie przekracza kwoty 6.000 zł.

W przypadku osób uzyskujących przychody, o których mowa w ww. artykule obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego powstaje z dniem, w którym wynagrodzenie przekroczy w roku kalendarzowym kwotę 6.000 zł. W związku z tym powstaje pytanie, czy w sytuacji, gdy osoba została powołana do pełnienia kilku funkcji u różnych płatników  należy wziąć pod uwagę łączną kwotę przychodów ze wszystkich źródeł u wszystkich płatników, czy każdy płatnik ustala go odrębnie?

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia z 18 sierpnia 2022 roku: “(…) Moment powstania obowiązku składkowego (…) w sytuacji otrzymywania wynagrodzenia z tytułu powołania od więcej niż jednego płatnika wynika z art. 82 ust. 2 ustawy. W myśl tego przepisu, gdy w ramach jednego z tytułów do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (…) ubezpieczony uzyskuje więcej niż jeden przychód, składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana od każdego z uzyskanych przychodów odrębnie. Oznacza to, że od wypłacanego wynagrodzenia z tytułu powołania do pełnienia funkcji, płatnik ustala obowiązek składkowy w momencie, gdy wypłacane przez niego wynagrodzenie (lub suma wynagrodzeń w przypadku powołania do pełnienia więcej niż jednej funkcji u danego płatnika) przekroczy kwotę 6000 zł. Wynagrodzenie otrzymywane z tytułu powołania od innego płatnika jest neutralne dla ustalenia obowiązku składkowego. (…).”.