ZUS wydał 25 września 2023 roku indywidualną interpretację (DI/200000/43/890/2023), w której odpowiedział na pytanie, czy w kontekście składek ZUS od umowy zlecenia przesądzające jest to, jakim ubezpieczeniom podlega zleceniobiorca w dniu wypłaty wynagrodzenia, czy może istotny jest okres trwania umowy?

Wniosek o interpretację złożył przedsiębiorca który zawarł umowę zlecenie ze zleceniobiorcą posiadającym status studenta na dzień podpisania umowy, który to status wygasł miesiąc później. Przedsiębiorca naliczając wypłatę dla zleceniobiorcy z powodu przesunięcia terminu wypłaty naliczył dodatkowo składki zdrowotne i społeczne, zgodnie ze stanem na dzień naliczenia wynagrodzenia, lecz miał wątpliwości czy w takim układzie powinien tak postępować.

ZUS potwierdził w wydanej interpretacji, że wynagrodzenie za okres, w którym dana osoba posiada status studenta, nie jest automatycznie zwolnione z ZUS, gdyż liczy się czas wypłaty tego wynagrodzenia.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1230) osoby fizyczne, które na obszarze Polski wykonują pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Zasada ta nie dotyczy uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów do ukończenia 26 lat. Utrata statusu ucznia lub studenta rodzi natomiast obowiązek składkowy.