W polskim prawie osoby do 26. roku życia, które są uczniami lub studentami nie podlegają ubezpieczeniom społecznym. Zatrudniając takie osoby na umowę zlecenie pracodawcy nie odprowadzają składek za zleceniobiorców. Pytanie powstaje, jak postępować w analogicznej sytuacji  w przypadku zleceniobiorców – cudzoziemców?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 10  maja 2023 wydał interpretację dotyczącą składek na ubezpieczenie społeczne przy zatrudnianiu cudzoziemców do 26 roku życia posiadających jednocześnie status ucznia/ studenta, stwierdzając w niej, że cudzoziemcy mają takie same prawa jak polscy obywatele, gdyż ustawa nie uwzględnia obywatelstwa danej osoby, a jedynie wiek oraz posiadanie statusu ucznia szkoły ponadpodstawowej lub studenta (decyzja nr DI/100000/43/432/2023)

Równocześnie w tej samej interpretacji ZUS orzekł że jeśli zleceniobiorca przedstawi zaświadczenie o statusie ucznia lub studenta za którego były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne (i jednocześnie osoba ta w okresie wykonywania umowy zlecenia nie ma ukończonych 26 lat), może na tej podstawie wyrejestrować ją z okresem wstecznym z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego oraz złożyć korektę dokumentów rozliczeniowych za ten okres.

Płatnik składek ma obowiązek wyrejestrować zleceniobiorcę (który nie ukończył 26 lat) z ubezpieczeń społecznych z dniem, od którego rozpoczął studia, a nie od daty otrzymania zaświadczenia. Zdaniem ZUS, płatnik składek ma obowiązek zgłosić osobę zatrudnioną na podstawie umowy zlecenia do ubezpieczeń społecznych, jeśli nie ma wiedzy o okolicznościach wyłączających ten obowiązek, a o których wiedzę ma tylko ubezpieczony (i nie przekazał jej płatnikowi).

Zainteresowanym zatrudnianiem cudzoziemców polecamy także szkolenie – Zatrudnianie cudzoziemców w 2024 roku.