Nowe przepisy ustawy z dnia 9 marca 2023 roku (Dz. U. z 2023 r. poz. 641) dotyczące urlopów rodzicielskich przyznają od 26 kwietnia 2023 r. każdemu z rodziców dziecka wyłączne prawo do 9 tygodni urlopu rodzicielskiego z “pełnego” wymiaru urlopu. Jest to część nieprzenoszalna, co oznacza, że urlopu tego nie można przenieść na drugiego rodzica.

W związku z powyższym urlopem pojawiło się pytanie, czy drugi rodzic dziecka musi wykorzystać nieprzenoszalną część tego urlopu bezpośrednio po zakończeniu urlopu rodzicielskiego przez pierwszego rodzica udzielonego w trybie art. 1791 K.p. (lub art. 1824 K.p.)? Na wstępie art. 27 ustawy nowelizującej przepisy mowa jest o prawie do urlopu rodzicielskiego w nowym wymiarze na zasadach określonych w przepisach dotychczasowych.

Zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami pracownica mogła dzielić się z ojcem dziecka korzystaniem z tego urlopu, i należało go wykorzystać w całości bezpośrednio po urlopie macierzyńskim (na warunkach urlopu macierzyńskiego).

Na powyższe pytanie 19 maja 2023 r. odpowiedzi udzieliło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. I tak resort stoi na stanowisku, że zasady dotychczasowe nie obejmują bezpośredniości wykorzystywania urlopu rodzicielskiego, więc ww. część urlopu nie musi być wykorzystywana po zakończeniu urlopu rodzicielskiego udzielonego przed zmianą przepisów. Można z niej skorzystać do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. rok życia.

Dla przypomnienia należy dodać, że można też urlop ten podzielić na nie więcej niż 5 części.