Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wydał 21 lutego kolejne stanowisko na temat stosowania przepisów dotyczących ustalania prawa i wysokości świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w okresie przejściowym, tj. na przełomie 2021 i 2022 roku. Tym razem padły odpowiedzi na poniższe pytania:

Czy w sytuacji, gdy ubezpieczony wykorzystał okres zasiłkowy w pełnym wymiarze 182 dni, nie wrócił do pracy, ponieważ zawnioskował o urlop bezpłatny w wymiarze 65 dni, a bezpośrednio po urlopie jest niezdolny do pracy z powodu choroby należy otworzyć nowy okres zasiłkowy z powodu przerwy między zwolnieniami ponad 60 dni?

Zgodnie z odpowiedzią ZUS „(…) od 1 stycznia 2022 r. do jednego okresu zasiłkowego wlicza się okresy poprzednich niezdolności do pracy, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni. (…) w razie wątpliwości, czy w przerwie w niezdolności do pracy zarówno trwającej do 60 dni, jak i dłużej niż 60 dni, ubezpieczony odzyskał zdolność do pracy, płatnik powinien wszcząć postępowanie wyjaśniające (…). Jeżeli okaże się, że między okresami orzeczonych niezdolności do pracy ubezpieczony nie odzyskał zdolności do pracy, okresy niezdolności przypadające przed przerwą i po przerwie powinny być zliczone do jednego okresu zasiłkowego.”

Do jakich świadczeń ma prawo ubezpieczony, który po wykorzystaniu pełnego okresu zasiłkowego 182 dni i 360 dni świadczenia rehabilitacyjnego, powrócił do pracy i został skierowany na kwarantannę lub izolację domową?

„Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 1 i 1a ustawy zasiłkowej (…) osobie odbywającej obowiązkową kwarantannę/izolację w warunkach domowych przysługują świadczenia z tytułu choroby (wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy na podstawie art. 92 Kodeksu pracy i zasiłek chorobowy) na zasadach przewidzianych w ustawie zasiłkowej. (…) ubezpieczonemu po wykorzystaniu pełnego okresu zasiłkowego (182 dni) i 360 dni świadczenia rehabilitacyjnego prawo do świadczeń z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych przysługiwać będzie, jeżeli przerwa pomiędzy niezdolnościami przekroczy 60 dni.”

Czy za okres pobytu w szpitalu płatnik wypłaca starą czy nową stawkę zasiłku jeżeli pracownik był niezdolny do pracy od 6 grudnia 2021 r. do 18 stycznia 2022 r., a w okresie tej niezdolności od 5 do 8 stycznia 2022 r. przebywał w szpitalu. Na 31 grudnia 2021 r. ubezpieczony ma prawo do zasiłku chorobowego. W tym przypadku nieprzerwana niezdolność do pracy zaczęła się bowiem w 2021 r., ale sam pobyt w szpitalu przypadł w całości w 2022 r.

„ (…) W związku z tym, że niezdolność do pracy i prawo do zasiłku chorobowego z tego tytułu powstały przed 1 stycznia 2022 r. i trwały nieprzerwanie do 18 stycznia 2022 r., zasiłek chorobowy za cały okres powinien być wypłacony według zasad obowiązujących przed 1 stycznia 2022 r. Zatem zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu od 5 do 8 stycznia 2022 r. powinien być ustalony w wysokości 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku.”

Z całością stanowiska oraz artykułem ekspertów można zapoznać się w wydaniu Dziennika Gazeta Prawna z dnia 03.03.2022 (nr 43), dodatek “Ubezpieczenia i Świadczenia”