Czy w przypadku, gdy pracodawca, zatrudniający pracownika tymczasowego zatrudnił go bezpośrednio w firmie konieczne jest przeprowadzenie nowego szkolenia wstępnego bhp, w tym instruktażu stanowiskowego? Zakres obowiązków pracownika nie będzie ulegał zmianie i pracownik będzie wykonywał cały czas taką samą pracę.

Do powyższej kwestii odniósł się Główny Inspektorat Pracy, który w stanowisku z 12 kwietnia 2024 roku (GIP- GBI.0701.47.2024.4) potwierdził, że pracodawca, który był najpierw pracodawcą korzystającym z pracy pracownika tymczasowego, a następnie zatrudnił go bezpośrednio u siebie w firmie, nie musi po raz kolejny przeprowadzać szkolenia wstępnego z bhp. Warunkiem jest, by osoba ta miała taki sam zakres obowiązków na tym samym stanowisku pracy. W sytuacji, w której na danym stanowisku pracy nie zaszły żadne zmiany (typu nowe maszyny, inny proces technologiczny, zmiana organizacji stanowiska pracy, wprowadzenie do stosowania substancji o działaniu szkodliwym dla zdrowia albo niebezpiecznym itp.) pracownik może zostać dopuszczony do pracy bez ponownego szkolenia wstępnego bhp.

GIP posiłkował się w swoim stanowisku uzgodnieniami sprzed kilku lat, których dokonał wspólnie z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, powielając w zasadzie stanowisko MRPiPS z 16 maja 2019 roku. Jest to podejście bardzo praktyczne, korzystne zarówno dla pracodawcy jak i pracownika, gdyż szkolenie byłoby de facto powtórką tych samych zagadnień.

Droga kwestia, co do której niestety nie odniósł się GIP w swoim stanowisku dotyczyła kopiowania do akt pracownika szkolenia wykonywanego w ramach zatrudnienia w agencji pracy tymczasowej. Natomiast zgodnie z rozporządzeniem w sprawie dokumentacji pracowniczej dokumenty potwierdzające odbycie szkolenia bhp powinny się znaleźć w części B akt osobowych. Można więc przyjąć, że pracodawca posiadający dokumentację bhp z okresu współpracy z agencją pracy tymczasowej powinien po zatrudnieniu pracownika tymczasowego na stałe u siebie w firmie odpowiednie dokumenty przenieść z dokumentacji do akt osobowych, a w dokumentacji dotyczącej współpracy z agencją pracy tymczasowej zostawić kopie tych dokumentów z adnotacją o zatrudnieniu pracownika w firmie na stałe.