Ustawa o zmianie nazw uczelni służb państwowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz niektórych innych ustaw została podpisana 29 maja 2023 roku przez Prezydenta.

Wprowadza ona także zmiany w tzw. specustawie ukraińskiej. Zmiany dotyczą między innymi długości pobytu obywateli Ukrainy w Polsce. I tak pobyt w Polsce uregulowany specustawą zostaje przedłużony do 4 marca 2024 roku. Natomiast nawet do 31 sierpnia 2024 roku przedłużony będzie pobyt dzieci przedszkolnych, uczących się i innych osób, których pobyt związany jest z edukacją oraz ich rodziców lub opiekunów  – o ile osoby uczące się są niepełnoletnie.

Do 30 września 2024 r. przedłużony zostaje pobyt obywateli Ukrainy przystępujących do polskiego egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym.

Przepisy ustawy związane z przedłużeniem pobytu mają wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.