30 września 2022 upływa termin przekazania drugiej raty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Pracodawcy, którzy mają obowiązek  utworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2022 roku przekazują środki w dwóch ratach: pierwszą do końca maja 2022 (75% równowartości odpisów podstawowych), a do końca września 2022 pozostałą część odpisów podstawowych oraz odpisy zwiększające.

Od 1 stycznia 2022 roku przy obliczaniu podstawy naliczania odpisów należy stosować przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2019 r., tj. 4434,58 zł.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19940430163