Państwowa Inspekcja Pracy opublikowała 5 odpowiedzi na pytania odnośnie treści nowej informacji o warunkach zatrudnienia.

Z publikacji można dowiedzieć się między innymi, w jaki sposób można odesłać do przepisów w informacji o warunkach zatrudnienia – czy do konkretnego punktu, czy do całego artykułu Kodeksu pracy? Zgodnie z odpowiedzią PIP poinformowanie pracownika o warunkach zatrudnienia może się odbyć w dwojaki sposób, a mianowicie poprzez wskazanie pracownikowi odpowiednich przepisów prawa pracy lub prawa ubezpieczeń społecznych, które taką sytuację normują (z odesłaniem do konkretnej jednostki redakcyjnej), bądź też poprzez przytoczenie treści przepisu, odnosząc się do sytuacji pracownika. Zasadę tę można odnieść również do przepisów wewnątrzzakładowych.

Opisując w informacji zasady pracy nadliczbowej i zasady rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych, w przypadku pracowników wobec których przepisy ograniczają, czy zakazują wykonywania pracy nadliczbowej, taka informacja powinna także znaleźć się w dokumencie.  Przepisy nie przewidują natomiast obowiązku informowania o sposobie rekompensowania pracy w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy (art. 1513 KP) ani rekompensowania wykonywania pracy w niedziele i święta (art. 15111 KP).

Zdaniem Inspekcji w informacji dla pracownika, który przemieszcza się między miejscami pracy powinna znaleźć się określenie sposobu przemieszczenia się (środek transportu) oraz ponoszenia kosztów z nim związanych. Jest to zgodnie z art. 29 § 3 pkt 1 lit g Kodeksu pracy, i dotyczy tych pracowników którzy posiadają więcej niż jedno miejsce pracy, natomiast nie dotyczy tych, którzy w umowie o pracę mają miejsce wykonywania pracy określone jako obszar.

PIP odniosła się również do pytania, czy należy w informacji informować o urlopach opłacanych zasiłkiem macierzyńskim lub o zwolnieniach typu urlop okolicznościowy, czy zwolnienie z art. 188 Kodeksu pracy. W odpowiedzi przytoczono art. 29 § 3 pkt 1 lit. i, który ma zastosowanie do urlopu wypoczynkowego oraz do innych rodzajów urlopów wynikających ze stosunku pracy, płatnych przez pracodawcę. Nie dotyczy on natomiast zwolnień od pracy, takich jak zwolnienie z art. 188 Kodeksu pracy, a także nie dotyczy urlopów związanych z rodzicielstwem, które nie są finansowane przez pracodawcę.