30 lipca 2021 roku Państwowa Inspekcja pracy zajęła stanowisko w  sprawie udzielania pracownikom urlopów trwających krócej niż 14 dni. Stanowisko to jest odniesieniem do pisma wewnętrznego adresowanego do rzecznika prasowego Głównego Inspektoratu Pracy od Departamentu Prawnego tejże instytucji z 19 lipca 2021 r. w sprawie dotyczącej podziału urlopu wypoczynkowego na części (UNP: GIP-21-38446).  Departament Prawny Głównego Inspektoratu Pracy zmodyfikował  sformułowanie użyte w ww. piśmie, iż „nieudzielenie pracownikowi co najmniej jednej części wypoczynku obejmującej co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych stanowi wykroczenie z art. 282 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy” poprzez wskazanie, że “wykroczenie z art. 282 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy stanowi nieudzielenie przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego lub bezpodstawne obniżenie wymiaru tego urlopu”. PIP podkreśliła, że „nadmierne rozdrobnienie urlopu udzielanego na wniosek pracownika nie stanowi wykroczenia przeciwko jego prawom”, jest jednak sprzeczne z treścią art. 162 Kodeksu pracy, który wskazuje wyraźnie, że co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Całość stanowiska została przytoczona 5 sierpnia 2021 roku w Dzienniku Gazeta Prawna, w dodatku Kadry i Płace.