W 2020 r. firmy korzystały z obniżenia wymiarów czasu pracy na okres 3 miesięcy w związku z pomocą finansową z tarcz antykryzysowych, co oznaczało, że trzeba przeliczyć wymiary urlopów proporcjonalnie do okresów zatrudnienia w pełnym wymiarze etatu i w obniżonym do 0,8 etatu. Sytuację dodatkowo komplikuje nabycie prawa do urlopu uzupełniającego w okresie czasowego obniżenia etatu.

MRPiT w stanowisku z 22.12.2020 r. potwierdziło, że gdy w trakcie roku kalendarzowego zmienia się wymiar czasu pracy pracownika, należy mu oddzielnie proporcjonalnie obliczyć wymiar urlopu za każdy okres pracy w danym roku. Ze stanowiska wynika również, że przy ustalaniu skorygowanego wymiaru urlopu wypoczynkowego bierze się pod uwagę zwiększony wymiar urlopu za okres, w którym pracownik nabywa prawo do takiego wymiaru urlopu (urlop uzupełniający).

Tekst stanowiska:

(…) Zmiana wymiaru zatrudnienia powoduje konsekwencje w zakresie wymiaru urlopu. Przyjęta jest bowiem zasada, że wymiar urlopu pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc za podstawę wymiar urlopu przewidziany dla pełnego etatu, przy czym niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia. Wymiar urlopu w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć wymiaru 20 lub 26 dniowego. Przepisy Kodeksu pracy wprost nie określają jak należy postąpić przy ustalaniu wymiaru urlopu w przypadku gdy w trakcie roku kalendarzowego pracownikowi zmieni się wymiar czasu pracy. Należy wówczas dokonać odpowiedniej korekty urlopu. W takiej sytuacji wymiar urlopu wypoczynkowego powinien być odpowiednio skorygowany (zredukowany lub zwiększony) w zależności od tego, czy zmiana wymiaru czasu pracy polega na jego obniżeniu, czy na podwyższeniu.

Oznacza to, że jeżeli w trakcie roku kalendarzowego zmienia się wymiar czasu pracy pracownika, należy mu oddzielnie proporcjonalnie obliczyć wymiar urlopu za każdy okres pracy w danym roku (w ramach obowiązującego pracownika wymiaru zatrudnienia). Regułę tę stosuje się zarówno przy podwyższeniu, jak i redukcji wymiaru czasu pracy.
Jeśli więc wymiar zatrudnienia w przedstawionym w pytaniu przypadku zmienia się (z całego na 4/5 etatu), to przy urlopie odrębnie uwzględnia się okres przepracowany na cały etat, a odrębnie w przypadku trzech miesięcy na 4/5 etatu. (…)