W przypadku grup kapitałowych zdarzają się pracownicy, którzy pracują w kilku spółkach z grupy w niepełnym wymiarze czasu pracy. W praktyce wynika to z tego, że pełnią one funkcje w ramach kilku spółek w ograniczonym zakresie. W takim przypadku pojawia się pytanie, czy ustalając wymiar urlopu wypoczynkowego takiej osoby należy mieć na uwadze roczny wymiar 20 lub 26 dni, gdyż suma cząstek poszczególnych etatów daje w sumie cały etat. W Kodeksie pracy nie ma takiej regulacji, a więc każde zatrudnienie należy traktować osobno, co potwierdziło MRPiT w swoim stanowisku z 8.12.2020 r., w którym przyjęto, że urlop wypoczynkowy rozlicza się odrębnie w każdym stosunku pracy. Z punktu widzenia Kodeksu pracy istnienie 3 umów o pracę z różnymi spółkami oznacza, że całkowicie odrębnie traktujemy uprawnienia urlopowe z każdej umowy. I w tym zakresie nie może być różnicy pomiędzy kilkoma umowami z  niepowiązanymi ze sobą podmiotami a kilkoma umowami o pracę zawartymi w ramach grupy kapitałowej.

Podsumowując: nie ma żadnych podstaw do łącznego rozliczania urlopów w przypadku kilku umów o pracę z różnymi spółkami w grupie kapitałowej, gdyż każde zatrudnienie jest odrębnym stosunkiem pracy, a nie ma żadnej regulacji prawnej wprowadzającej obowiązek łącznego patrzenie na takie zatrudnienia.