W styczniu 2022 r Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok, który może być wskazówką przy wątpliwościach co do wynagrodzenia za czas urlopu polskich pracowników tymczasowych.

TSUE rozpatrywał sprawę pracownika tymczasowego, który w trakcie miesiąca wypracował nadgodziny w czasie pierwszych 13 dni, a w czasie kolejnych 10 dni pracujących korzystał z przysługującego mu urlopu. Pracodawca odmówił wypłacenia wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach, stwierdzając, że pracownik w miesiącu przepracował jedynie 13 dni, a nie 23 dni, i nie uznając przepracowanych 22,45 godzin za godziny ponad próg 184 godzin. Do Trybunału zwrócił się niemiecki sąd federalny pracy zwrócił się z pytaniem czy rozwiązania unijne stoją na przeszkodzie uregulowaniu zawartemu w układzie zbiorowym, na mocy którego uwzględnia się tylko rzeczywiście przepracowane godziny, a nie również godziny, w trakcie których pracownik korzysta z corocznego płatnego urlopu minimalnego.

Trybunał wskazał,  że sytuacja w której  skorzystanie z urlopu może skutkować obniżeniem wynagrodzenia pracownika może zniechęcać go do korzystania z prawa do przysługującego mu corocznego płatnego urlopu w miesiącu, w którym pracował on w godzinach nadliczbowych, co jest sprzeczne z celem prawa do tego urlopu. Do wymiaru wynagrodzenia należy brać nie tylko faktycznie przepracowane godziny, ale trzeba uwzględniać również urlop wypoczynkowy, co jest zgodne z rozwiązaniami unijnymi.

Całość wyroku można przeczytać na stronie: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=30C92F79A81BA4BE4BC881BF78618611?text=&docid=252133&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2112197