Senacka komisja rodziny, polityki senioralnej i społecznej zaakceptowała zmianę do nowelizacji tzw. ustawy antycovidowej (Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych). Nowelizacja przewiduje, że kadencje organów statutowych związków zawodowych, organizacji przedsiębiorców i społecznych inspektorów pracy będą mogły być przedłużone w związku z epidemią lub stanem epidemicznym COVID-19. W sytuacji gdy w trakcie epidemii COVID – 19 lub do 30 dni po odwołaniu stanu epidemii kończy się kadencja organów związków zawodowych, związków pracodawców lub przedsiębiorców, a nie ma możliwości przeprowadzenia wyborów, kadencja tych organów ulega przedłużeniu do czasu nowego wyboru, jednak nie dłużej niż do 90 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.