Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw, która ma usprawnić i przyśpieszyć postępowania w sprawach pobytu i pracy cudzoziemców została opublikowana 14 stycznia w Dzienniku Ustaw, co oznacza, że 28 stycznia jej przepisy wchodzą w życie. Ustawa przewiduje między innymi możliwość wprowadzenia ułatwień w udzielaniu zezwoleń na pracę i zezwoleń na pobyt czasowy i pracę dla cudzoziemców, którzy będą pracować dla przedsiębiorców prowadzących działalność o znaczeniu strategicznym dla gospodarki narodowej.

Głównym motorem zmian jest wzrost liczby wniosków o udzielenie zezwoleń pobytowych na terytorium Polski i konieczność przyspieszenia ścieżki administracyjnej przy przyznawaniu zezwolenia na pobyt oraz pracę.

Ustawa wprowadza między innymi zmiany w sprawie wydania zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wydłużając okres dopuszczalnej pracy do 24 miesięcy, rozszerza katalog okoliczności, które nie wymagają zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, oraz w miejsce wymogu posiadania zapewnionego miejsca zamieszkania oraz źródła stabilnego i regularnego dochodu, koniecznego do otrzymana zezwolenia na pobyt i pracę czasową wprowadza wymóg otrzymywania wynagrodzenia nie niższego niż minimalne.

Z ustawą można zapoznać się na stronie: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/91