Sejmowa komisja administracji i spraw wewnętrznych zarekomendowała w zeszłym tygodniu przyjęcie do projektu nowelizacji ustawy o cudzoziemcach poprawki, zgodnie z którą pracodawca będzie mógł powiadomić o podjęciu pracy przez cudzoziemca nie w dniu rozpoczęcia pracy, a na siedem dni przed.

Główne założenia projektu ustawy o cudzoziemcach zaproponowanego przez MSWiA dotyczą między innymi wydawania pierwszych dokumentów, a także procedury przedłużenia zezwoleń pobytowych oraz na pracę cudzoziemców. Projekt nowelizacji został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 19 października i pod koniec października wpłynął do Sejmu.

Jedną z ważniejszych zmian w kontekście zatrudniania cudzoziemców jest rezygnacja z wymogu posiadania przez cudzoziemca zapewnionego miejsca zamieszkania oraz wymogu posiadania źródła stabilnego i regularnego dochodu. Oznacza to między innymi, że cudzoziemcy nie będą musieli dostarczać do urzędu umów najmu lokalu mieszkalnego lub potwierdzenia własności mieszkania przy składaniu wniosku o pobyt stały lub tymczasowy. Natomiast zgodnie z zapisami projektu ustawy wymagane będzie od cudzoziemca posiadanie zatrudnienia oraz zarobków na poziomie minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w Polsce na dzień złożenia wniosku

Projekt zapowiada też wydłużenie terminów ważności oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (tzw. uproszczona procedura dla obywateli Ukrainy, Białorusi, Rosji, Armenii, Gruzji i Mołdawii) z 6 miesięcy w ciągu 1 roku do 24

Wejście w życie zmian ma nastąpić po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia nowelizacji w Dzienniku Ustaw.

Z projektem oraz postępem prac nad nim można zapoznać się pod adresem: https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1681