23 marca została opublikowana w Dzienniku Ustaw ustawa o obronie ojczyzny (Dz.U poz. 655).  W ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia  zaczną obowiązywać nowe regulacje prawne związane m.in. z dobrowolną zasadniczą służbą wojskową, nowym rodzajem służby wojskowej, zmianami w finansowaniu i systemem zachęt do służby, uelastycznieniem awansów w wojsku, ale również ze zwolnieniami pracowników z pracy oraz obowiązkami pracodawcy wobec pracowników – żołnierzy.

Zgodnie z ustawą służba wojskowa dzieli się na: czynną służbę wojskową oraz służbę w rezerwie.

Służbę w aktywnej rezerwie pracownik będzie pełnić:

  • raz na kwartał jednorazowo, przez co najmniej 2 dni w czasie wolnym od pracy oraz
  • jednorazowo, przez 14 dni, co najmniej raz na 3 lata.

Pełnienie służby przez żołnierzy pasywnej rezerwy będzie polegać na odbywaniu ćwiczeń wojskowych.

Ćwiczenia wojskowe będą odbywane, jako: jednodniowe; krótkotrwałe (trwające nieprzerwanie do 30 dni); długotrwałe (trwające nieprzerwanie do 90 dni); rotacyjne – trwające łącznie do 30 dni i odbywane z przerwami w określonych dniach w ciągu danego roku kalendarzowego.

Czas trwania ćwiczeń wojskowych żołnierza pasywnej rezerwy nie będzie mógł przekraczać łącznie 90 dni w ciągu roku.

Ustawa o obronie Ojczyzny wprowadza również dodatkowe urlopy bezpłatne i inne zwolnienia od pracy – pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi powołanemu do pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie (z wyjątkiem służby pełnionej jednorazowo w czasie lub dniu wolnym od pracy) urlopu bezpłatnego na okres trwania tej służby. W czasie trwania takiego urlopu bezpłatnego pracownik zachowuje wszystkie uprawnienia wynikające ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia.

Na wniosek pracownika powołanego do czynnej służby wojskowej, z wyłączeniem zawodowej służby wojskowej, oraz pełniącego służbę w rezerwie pracodawca będzie miał obowiązek udzielić zwolnienia od pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia na 2 dni (z wyjątkiem przypadku powołania w trybie natychmiastowego stawiennictwa).

Pracownikowi, który w ciągu 30 dni od dnia zwolnienia z czynnej służby wojskowej, z wyłączeniem zawodowej służby wojskowej i zasadniczej służby wojskowej, podjął pracę u pracodawcy, u którego był zatrudniony w dniu powołania do tej służby, czas odbywania służby wojskowej będzie wliczał się do okresu zatrudnienia u tego pracodawcy w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

Pracodawca będzie też obowiązany zwolnić pracownika od świadczenia pracy na czas niezbędny do wykonywania świadczenia osobistego polegającego  na wykonywaniu różnego rodzaju prac doraźnych na rzecz przygotowania obrony państwa albo zwalczania klęsk żywiołowych, likwidacji ich skutków oraz zarządzania kryzysowego (art. 623 ustawy o obronie Ojczyzny), bez konieczności wypłacania wynagrodzenia za ten czas, jakkolwiek czas zwolnienia od świadczenia pracy z tego powodu będzie się wliczał do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych.

Całość ustawy można przeczytać klikając link: https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000065501.pdf