Ponieważ Sejm planuje dopiero po nowym roku zająć się ustawą wprowadzającą na stałe pracę zdalną do Kodeksu pracy to wygląda na to, że zostanie ona wdrożona do polskiego porządku prawnego dopiero około połowy kwietnia 2023 roku. Tym samym przepisy dotyczące kontroli trzeźwości pracowników zostałyby wdrożone w połowie lutego 2023, co daje pracodawcom jeszcze chwilę na przygotowanie się do tych dwóch wydarzeń. Najbliższe posiedzenie Sejmu zaplanowane jest w dniach 11-13 stycznia.

Dla przypomnienia praca zdalna wróciła z Senatu do Sejmu z czterema głównymi poprawkami:

  • Limit okazjonalnalnej pracy zdalnej wydłużono z 24 do 30 dni w roku kalendarzowym,
  • Pracodawca ma uwzględnić wniosek o pracę zdalną pracownika opiekującego się dzieckiem w wieku do lat 10 (a nie tak jak dotychczas do lat 4),
  • Pracownik posiadający orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności ma mieć możliwość wnioskowania o pracę zdalną, a także pracownik sprawujący opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • Przepisy dotyczące pracy zdalnej mają wejść w życie po 3 (a nie po 2) miesiącach od dnia publikacji w Dzienniku Ustaw.

Ustawodawca sprawił natomiast niespodziankę tym, którzy pogrzebali już nadzieję na wprowadzenie przepisów o sygnalistach, i 20 grudnia ukazała się nowa, piąta już wersja projektu ustawy mającej ich chronić. Przypomnijmy – 17 grudnia 2022 minął rok od kiedy przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego I Rady (UU) 2019/193 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii powinny zostać zaimplementowane do polskiego prawa. Główne zmiany wprowadzone w projekcie dotyczą roli RPO, który utraci kompetencje jako organ publiczny, do którego można było kierować zgłoszenia zewnętrzne. Zgłoszenia przyjmowane będą przez „organ publiczny”, co do którego sygnalista sam powinien zdecydować, który miałby to być. Jeśli nie wie, gdzie kierować zgłoszenie, to powinien dokonać go do Państwowej Inspekcji Pracy, która zostanie zaangażowana w procedurę zgłoszeń zewnętrznych.

W przypadku zgłoszenia zewnętrznego, które może stanowić przestępstwo, należy go dokonać „właściwemu komendantowi wojewódzkiemu (stołecznemu) Policji”.

Zaostrzone mają być również kary wobec osób które uniemożliwią lub utrudnią zgłoszenie. Osoba taka będzie podlegać karze nawet do roku pozbawienia wolności, a gdy uniemożliwi zgłoszenie przy użyciu przemocy, groźby lub podstępu będzie podlegać karze trzech lat pozbawienia wolności (o rok więcej niż w poprzednim projekcie).

W przypadku dokonania zgłoszenia zewnętrznego zgłaszający na własne żądanie może otrzymać od organu publicznego zaświadczenie potwierdzające podleganiu ochronie opisanej w ustawie.

Z projektem można zapoznać się klikając w link:

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12352401/12822867/12822868/dokument594993.pdf