Na ostatnią chwilę została opublikowana ustawa z dnia 27 listopada 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem   i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (DZ.U. poz 2157), wprowadzając dodatkową niedzielę handlową w dniu 6 grudnia. Dodaje ona zapis do art 17 ustawy z dnia 10 stycznia 2018r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz.U. z2019r. poz.466)  art.17a w brzmieniu: „W dniu 6grudnia 2020r. zakaz, o którym mowa wart. 5, nie obowiązuje”.