Od 1 stycznia 2019 r. w aktach osobowych w część B powinny przechowywane dokumenty dotyczące wykonywania przez pracownika pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1924). Niestety rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej nie rozstrzyga, jakiego rodzaju dokumentów dotyczy ten obowiązek. Jednak MRPiPS wskazał w swoim stanowisku z 15 października 2019 r., że będą to wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem przez pracownika pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Analizując przepisy ustawy o emeryturach pomostowych można wskazać więc kolejno, że powinny to być:

  • powiadomienie pracownika o dokonaniu wpisu jego osoby do ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (art. 41 ust. 4 i 5 ustawy o emeryturach pomostowych);
  • kopia zgłoszenia danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze do ZUS (art. 38 ust. 1 ustawy o emeryturach pomostowych);
  • kopia zgłoszenia korygującego, które jest składane w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zgłoszeniu przez samego płatnika, ZUS lub PIP (art. 39 ust. 1 ustawy o emeryturach pomostowych).