Wynagrodzenie urlopowe oblicza się zgodnie z zasadami opisanymi w rozporządzeniu MRPiPS z dnia 08.01.1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop, które dzieli składniki wynagrodzenia na stałe, zmienne oraz przysługujące za okresy dłuższe niż miesiąc. Te ostatnie nie są uwzględniane w wynagrodzeniu urlopowym, za to składniki stałe uwzględnia się w kwotach należnych z miesiąca korzystania z urlopu, a zmienne wypłacone w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc korzystania z urlopu wypoczynkowego.

Wątpliwości budzi sytuacja, gdy premia jest co prawda składnikiem zmiennym, ale nie pomniejsza się jej w przypadku urlopu wypoczynkowego. W takim przypadku powinno się ją wliczyć do podstawy wymiaru wynagrodzenia za urlop, mimo, że pracownik dostanie ją także w miesiącu, w którym korzysta z urlopu. Potwierdziło to MRPiT w swoim stanowisku z 22.12.2020 r., opublikowanym w Dzienniku Gazeta Prawna w dniu 07.01.2020.