Zdaniem urzędu wiedza o tym, że ktoś jest nietrzeźwy jest informacją o stanie zdrowia, a takie dane po zmianach w Kodeksie pracy wprowadzonych od dnia 4 maja 2019 r. pracodawca może przetwarzać jedynie, gdy pracownik wyrazi na to zgodę i co więcej z własnej inicjatywy przekaże takie dane.

UODO wskazuje, że zasady badania trzeźwości reguluje przepis art. 17 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi, który w tym zakresie stawia 2 warunki: badamy pracownika, tylko gdy jest uzasadnione podejrzenie, że jest nietrzeźwy, a nie prewencyjnie oraz wzywamy odpowiednie służby powołane do ochrony porządku publicznego, np. Policję.

Według opinii UODO nie ma podstawy prawnej, która umożliwiłaby pracodawcom samodzielną kontrolę pracowników alkomatem. Według urzędu nie można traktować badania stanu trzeźwości pracowników m.in. jako:

  • formy monitorowania pracy pracowników,
  • działania niezbędnego dla zapewnienia ogółowi pracowników bezpiecznych lub higienicznych warunków pracy,
  • usprawiedliwionego ze względu na uzasadniony interes pracodawcy (administratora danych).

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/1076