W życie weszła już pierwsza nowelizacja ustawy o PPK, która w stosunku do pierwotnego projektu objęła swoim zakresem zmianę w szeregu przepisów.

Oprócz zmian typowo redakcyjnych zmiana objęła w szczególności następujące zagadnienia:

  • objęcie definicją osoby zatrudnionej także osób przebywających na urlopach wychowawczych lub pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego,
  • zmiana definicji wynagrodzenia będącego podstawą obliczania wpłat do PPK – wpłaty do PPK będą obliczane od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe uczestnika PPK bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 tej ustawy, co oznacza, że w przypadku osób, których podstawa wymiaru składek przekracza 30-krotność przeciętnego wynagrodzenia będą zobowiązane do obliczania wpłat do PPK także od nadwyżki ponad ten limit,
  • wprowadzenie rocznego limitu wpłat i dopłat do PPK w wysokości 50.000,00 dolarów amerykańskich,
  • zniesienie rocznego okresu ważności deklaracji w sprawie obniżenia wysokości wpłaty podstawowej,
  • zniesienie obowiązku dokonywania wpłat do PPK w terminie do końca miesiąca, w  którym wpłaty zostały pobrane, w przypadku gdy wynagrodzenie wypłacane jest w terminie krótszym niż miesiąc – obecnie wszystkie wpłaty do PPK dokonywane są do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wpłata została obliczona i pobrana,
  • obowiązek zawarcia umów o PPK przez podmioty, w których liczba osób zapisanych do PPE spadła poniżej 25% stanu zatrudnienia.