UODO w swoim stanowisku z 11 sierpnia 2020 r. stwierdził, że jest podstawa do żądania przez pracodawcę wglądu do książeczek wojskowych w przypadku pracowników, którzy złożyli oświadczenie, że odbyli zasadniczą służbę wojskową, gdyż wtedy należy zaliczyć ją do stażu pracy. Jako podstawę prawną do żądania takich informacji przez pracodawców UODO wskazało art. 50 ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 ze zm.). Na podstawie tego przepisu pracodawcy muszą zawiadamiać WKU o zatrudnieniu lub zwolnieniu pracownika podlegającego obowiązkowi czynnej służby wojskowej.

Urząd przyjął, że nie ma podstawy do kopiowania książeczek wojskowych w żadnym przypadku. Nawet, gdy zaliczamy do stażu pracy okres służby wojskowej, powinno się to odbywać jedynie na podstawie oświadczenia pracownika i ewentualnie okazanej do wglądu książeczki wojskowej. UODO twierdzi wprost, że udokumentowanie to nie to samo co kopiowanie przedłożonego dokumentu. Tak więc w aktach osobowych w części A lub B nie może być kserokopii książeczki wojskowej pracownika.

Tekst stanowiska można znaleźć w Dzienniku Gazeta Prawna, dodatek Kadry i Płace, wydanie z dnia 20 sierpnia 2020 r.,  numer 162 (5315) strona C4