W 2024 roku zwiększa się limit wynagrodzenia uprawniający uczestnika PPK – Pracowniczych Planów Kapitałowego – do obniżenia wpłaty podstawowej. Związane jest to ze wzrostem minimalnego wynagrodzenie za pracę, które od 1 stycznia 2024 roku wzrosło z 3600 zł do 4242 zł, a od 1 lipca 2024 roku minimalna płaca zostanie kolejny raz podniesiona do kwoty 4300 zł.

Co za tym idzie od 1 stycznia 2024 roku z obniżenia swojej wpłaty podstawowej będzie mógł korzystać uczestnik PPK, który zarabia miesięcznie nie więcej niż 5 090,40 zł, a od 1 lipca 2024 roku – nie więcej niż 5 160 zł.

Dla przypomnienia – wpłata podstawowa do Pracowniczych Planów Kapitałowych, która jest finansowana przez uczestnika wynosi 2% jego wynagrodzenia. Natomiast pracownicy, których wynagrodzenie ze wszystkich źródeł nie przekracza w danym miesiącu kwoty 120% minimalnego wynagrodzenia za pracę mogą korzystać z obniżenia tej wpłaty maksymalnie do wysokości 0,5%. Zatem od 1 stycznia 2024 roku limit 120% minimalnego wynagrodzenia wynosi 5 090,40 zł (4 242 zł x 1,2), a od 1 lipca 2024 roku będzie wynosił 5 160 zł (4 300 zł x 1,2).

Żeby skorzystać z obniżenia wpłaty podstawowej uczestnicy PPK muszą złożyć pracodawcy deklarację w zakresie finansowania wpłat podstawowych do PPK. Co istotne to uczestnik PPK, który jest zatrudniony w kilku podmiotach, a chce skorzystać z obniżenia wpłaty podstawowej do Pracowniczych Planów Kapitałowych musi samodzielnie sprawdzać, czy jego miesięczne wynagrodzenie nie będzie przekraczać kwoty limitu (uwzględniając wszystkie źródła dochodu).

Zachęcamy do zapoznania się ze wzorami deklaracji.

Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe? Kto tworzy PPK?

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to system oszczędzania dla osób zatrudnionych realizowany przy współpracy z pomiotami zatrudniającymi. Obejmują one pełnoletnich zatrudnieni0nych pracujący na umowy, od których odprowadzane są obowiązkowe składki emerytalno-rentowe, czyli:

  • pracowników (osoby zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę)
  • osoby fizyczne wykonujące pracę nakładczą
  • członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych
  • osoby fizyczne – wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług
  • członkowie rad nadzorczych wynagradzanych z tytułu pełnienia tych funkcji
  • osoby przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

Do PPK trafiają wszyscy poniżej 55 roku życia – chyba, że skorzystają z możliwości rezygnacji. O Pracowniczych Planach Kapitałowych pisaliśmy na blogu w artykule Jakie dodatkowe postanowienia warto wprowadzić do regulaminu pracy zdalnej. Przypominamy, że składane przez pracowników rezygnacje z PPK muszą mieć postać pisemną. PPK nie jest bowiem częścią prawa pracy, a prawa ubezpieczeń społecznych.