Ustawa o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze została 2 września uchwalona przez Sejm, a 5 września trafiła do Senatu, skąd została skierowana  do Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej. 8 września Senat wniósł do Ustawy 14 poprawek.

Projekt ustawy zakłada wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 3010 zł na pracownika, na którą będą mogły liczyć firmy, które zanotowały spadek przychodów powyżej 50 proc w stosunku do dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc za jaki ma zostać przyznane wsparcie lub w analogicznym miesiącu zeszłego roku. Pomoc ma być skierowana przede wszystkim do przedsiębiorców z branży turystycznej, gastronomicznej i sportowo-rekreacyjnej; kody PKD przedsiębiorców, którym będzie przysługiwać jednorazowe świadczenie, będą wyszczególnione w rozporządzeniu Rady Ministrów.

Senat zaproponował do ustawy poprawki, m.in.:

  • przepis, zakładający wydłużenie do trzech miesięcy okresu otrzymywania pomocy,
  • obniżenie progu spadku przychodów do 40 proc. w sierpniu, wrześniu i październiku (w stosunku do lipca 2022),
  • świadczenia w wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw zamiast proponowanych 3010 PLN
  • wpisanie pełnej listy podmiotów wraz z kodami PKD do ustawy, bez konieczności późniejszego regulowania tej kwestii rozporządzeniami,

Termin rozpatrzenia Ustawy przez Senat upływa 5 października. Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od 1 sierpnia 2022 r.

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2548