Zgodnie z wyliczeniami ekspertów w 2023 roku czas pracy będzie wynosił 2000 godzin, co jest najkrótszym wymiarem od 2018 roku. Miesiąc, w którym godzin do wypracowania będzie najwięcej to marzec 2023 (184 godziny), a miesiące z najmniejszą liczbą godzin do przepracowania to kwiecień i grudzień (po 152 godziny). Jezęli chodzi o świąta wypadające w sobotę, to w  2023 r. tylko jedno święto przypadnie w sobotę, a więc będzie obowiązek wyznaczania w zamian dodatkowego dnia wolnego od pracy.

Dla przypomnienia:

Obliczając wymiar czasu pracy obowiązujący pracownika w ramach przyjętego okresu rozliczeniowego należy ustalić liczbę pełnych tygodni okresu rozliczeniowego (liczonych po siedem dni od pierwszego dnia w okresie, a nie kalendarzowych) i pomnożyć ją przez tygodniową normę czasu pracy dla danego pracownika (inna norma będzie dla pracowników niepełnosprawnych i podmiotów leczniczych). Następnie należy ustalić liczbę dni wystających poza pełne tygodnie, czyli pozostałych w przedziale czasu od ich zakończenia do końca okresu rozliczeniowego, biorąc pod uwagę tylko dni robocze przypadające od poniedziałku do piątku, i pomnożyć ją przez normę dobową wynoszącą 8 godzin (lub krótszą obwiązującą danego pracownika). Na koniec należy zsumować obydwa wyniki.

W okresach, w których przypadną święta w inny dzień niż niedziela, trzeba je uwzględnić przy ustalaniu wymiaru czasu pracy, zmniejszając go dodatkowo o 8 godzin z tytułu każdego ze świąt (art. 130 par. 2 k.p.).