Od 1 września 2022 r. zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych. Wynagrodzenie zostanie zmniejszone, co jest związane z wysokością przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2022 r, które wyniosło 6156,25 zł i jest niższe od przeciętnego wynagrodzenia w I kwartale o 78,97 zł.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 13 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2019 r. poz. 1636.), pracownikowi młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS. Od 1 września 2019 r. stosunek procentowy tego wynagrodzenia wynosi:

  • w pierwszym roku nauki – nie mniej niż 5%;
  • w drugim roku nauki – nie mniej niż 6%;
  • w trzecim roku nauki – nie mniej niż 7%.

Obwieszczenie GUS: https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/komunikat-w-sprawie-przecietnego-wynagrodzenia-w-drugim-kwartale-2022-roku,271,37.html