12 października 2023 roku Sąd Najwyższy wydał wyrok w którym potwierdził, że nie jest konieczne wypełnienie świadectwa pracy informacjami odnośnie zatrudnienia w warunkach szczególnych i o szczególnym charakterze po 31 grudnia 2008 roku (sygn. akt III PZP 5/22).

Sprawa, w której orzekał Sąd dotyczyła pracownika, który zażądał uzupełnienia swojego świadectwa pracy o informację o zatrudnieniu od 1 stycznia 2009 r. do 26 maja 2009 r. przy pracy o szczególnym charakterze, co było konieczne do nabycia prawa do emerytury pomostowej.

Natomiast zgodnie z instrukcją wypełnienia świadectwa pracy, będącą załącznikiem do Rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie świadectwa pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1862) pracodawca może wskazać w świadectwie pracy jedynie okres zatrudnienia pracownika przypadający do dnia 31 grudnia 2008 r., przy wykonywaniu prac, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

W uzasadnieniu Sad Najwyższy uznał, że wypełnienie świadectwa pracy informacjami odnośnie do zatrudnienia w warunkach szczególnych po 31 grudnia 2008 r. jest zbędne, gdyż Zakład Ubezpieczeń Społecznych dysponuje takimi informacjami. Świadectwo pracy powinno zawierać tylko niezbędne informacje dotyczące praw pracowniczych i ubezpieczenia społecznego. Jeżeli zestawimy to z ustawą o emeryturach pomostowych, która szczegółowo reguluje kwestie rejestrów, składek i ich wysokości, oraz odpowiedzialności za ich opłacanie i rejestrowanie, staje się jasne, że nie ma potrzeby umieszczania tych danych w świadectwie pracy. Organ rentowy, zbierając składki i pobierając dane od ubezpieczonych i płatników, tworzy indywidualne konta dla każdego pracownika, w tym tych pracujących w szczególnych warunkach. Dane dotyczące pracy w warunkach specjalnych po 31 grudnia 2008 r. są już zarejestrowane w ZUS, więc ich ponowne wpisywanie do świadectwa pracy jest zbędne.

Zainteresowanym tematykom prawa pracy i świadectw pracy polecamy szkolenie 20 listopada, Zmiany w prawie pracy w 2023 roku. Serdecznie zapraszamy.