Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 2 marca 2023 r. (C-477/21) orzekł że:

“(…) Odpoczynek dobowy przysługuje dodatkowo w stosunku do odpoczynku tygodniowego nawet wtedy, gdy poprzedza bezpośrednio odpoczynek tygodniowy.(…)”

TSUE podkreślił, że okresy odpoczynku dobowego i tygodniowego stanowią dwa odrębne, niezależne uprawnienia, tj. odpoczynek dobowy umożliwia pracownikowi opuszczenie środowiska pracy na określoną liczbę godzin, które mają być nieprzerwane i następujące bezpośrednio po okresie pracy, a odpoczynek tygodniowy ma umożliwić pracownikowi odpoczynek w każdym okresie siedmiodniowym. Tym samym okres odpoczynku dobowego nie może stanowić części okresu odpoczynku tygodniowego, lecz jest do niego dodawany, nawet w sytuacji, gdy bezpośrednio go poprzedza.

Z całością wyroku można zapoznać się pod adresem: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=270828&pageIndex=0&doclang=PL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4653298