W dniu 18 marca 18.3.2021 R. Trybunał Europejski wydał wyrok w sprawie  odliczania podatku VAT. Wyrok Trybunału (dziewiąta izba):

Artykuły 167 i 178 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, zmienionej dyrektywą Rady 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r., należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie stosowaniu przepisów krajowych, zgodnie z którymi wykonanie prawa do odliczenia podatku od wartości dodanej (VAT) związanego z nabyciem wewnątrzwspólnotowym w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym VAT jest należny, jest uzależnione od wykazania należnego VAT w deklaracji podatkowej, złożonej w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy.

Wyrok został wydany na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu, a z jego treścią można zapoznać się na stronie: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=239002&pageIndex=0&doclang=pl&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1743586