Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał w dniu 20 lutego 2024 roku wyrok, w którym uznał, że przepisy krajowe przewidujące wskazanie przyczyny zwolnienia – rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem – wyłącznie pracownikom zatrudnionym na czas nieokreślony narusza prawo podstawowe pracownika zatrudnionego na czas określony do skutecznego środka prawnego (wyrok C-715/20).

Sprawa, rozpatrywana przez TSUE dotyczyła sporu między pracownikiem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na czas określony a jego byłym pracodawcą. Pracodawca rozwiązał z pracownikiem umowę za wypowiedzeniem, i z godnie z krajowymi przepisami zrobił to bez wskazania przyczyn rozwiązania. Pracownik uznał, że brak takiego wskazania narusza zasadę niedyskryminacji ustanowioną w prawie Unii Europejskiej, jak również w prawie polskim.

Trybunał przychylił się do zdania pracownika, podkreślając w wydanym wyroku, że pracownik zatrudniony na czas określony musi zostać poinformowany o przyczynach rozwiązania z nim umowy o pracę za wypowiedzeniem, jeżeli taka informacja jest przekazywana pracownikowi zatrudnionemu na czas nieokreślony. Brak informacji o przyczynach wypowiedzenia uniemożliwia pracownikowi podjęcie decyzji o ewentualnym wystąpieniu na drogę sądową. Działanie takie oznacza odmienne traktowanie na niekorzyść pracowników zatrudnionych na czas określony, a tymczasowy charakter zatrudnienia nie powinien powodować mniej korzystnego ich traktowania.

Omawiany wyrok jest istotny z punktu widzenia pracowników, którzy otrzymali wypowiedzenie bez podania przyczyny zwolnienia, gdyż polski ustawodawca od 26 kwietnia 2023 r. wprowadził obowiązek uzasadniania umów terminowych. Do czasu tych zmian polskie przepisy przewidywały mniej korzystne traktowanie pracowników zatrudnionych na czas określony w porównaniu z zatrudnionymi na czas nieokreślony.

Przeczytaj także: Umowa w ramach robót publicznych nie jest umową na czas określony.