Podatnicy PIT, będący członkami związków zawodowych od 2022 roku mogą pomniejszać swój dochód do opodatkowania o kwotę składek zapłaconych na rzecz związków zawodowych, do których należą. Do 30 czerwca 2022 roku limit odliczenia wynosił 300 zł rocznie. Natomiast 0d 1 lipca 2022 r. na mocy przepisów Polskiego Ładu limit odliczenia został zwiększony do wysokości nieprzekraczającej 500 zł rocznie (art. 1 pkt 10 lit. a ustawy z 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw), i dotyczy dochodów uzyskiwanych od 1 stycznia 2022 roku.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001265