28 czerwca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2019 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zmianie uległy wzory karty szkolenia wstępnego oraz zaświadczenia o odbyciu szkolenia BHP (nowe wzory udostępnione są w rozporządzeniu). Ustanowione przepisy pozwalają na rezygnację z obowiązku stosowania pieczęci pracodawcy, która była wymagana na dokumencie karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz we wzorze zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Obowiązujące dotychczas wzory karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy mogą być stosowane do końca 2019 r., jednak bez obowiązku stawiania na nich pieczęci pracodawcy.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1099).