Resort rodziny w stanowisku z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie przetwarzania adresów zameldowania i do korespondencji przyjął, że przepisy ubezpieczeń społecznych nie nakładają obowiązku podawania danych niezbędnych do zgłoszenia do ubezpieczeń w kwestionariuszu dla pracownika. MRPiPS wskazuje, że dane te przekazywane są przez pracodawcę na druku ZUS ZUA i na tym druku osoba zgłaszana oświadcza, że dane zawarte w formularzu są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.

W ocenie resortu rodziny nie jest właściwe podawanie w kwestionariuszu osobowym dla pracownika innych danych osobowych niż te, które wynikają z art. 22[1] § 3 Kodeksu pracy. Dane osobowe pozyskiwane dla innych celów niż nawiązanie stosunku pracy (np. adres zameldowania, który jest niezbędny do zgłoszenia pracownika do ubezpieczeń społecznych), powinny być zbierane na podstawie oraz w sposób przewidziany odrębnymi przepisami.