Czy możliwe jest całościowe wyłączenie ograniczeń dotyczących pracowników niepełnosprawnych i stosowanie do nich ogólnych reguł czasu pracy wynikających z przepisów kodeksu pracy? Ze względu na treść wydawanych w praktyce orzeczeń lekarskich Ministerstwu Rodziny i Polityki Społecznej zadano dwa pytania:

Czy na podstawie art. 16 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu pracowników niepełnosprawnych możliwe jest zezwolenie przez lekarza na pracę w systemie równoważnym i planowanie rozkładów czasu pracy po 12 godzin? I czy niestosowanie zakazów z art. 15 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu pracowników niepełnosprawnych oznacza, że pracowników takich obowiązuje przeciętna tygodniowa norma czasu pracy? Czy norma tygodniowa pozostaje „sztywna”?

Resort rodziny wskazał, że zaświadczenie z art. 16 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu pracowników niepełnosprawnych wyłącza co do zasady w całości art. 15 ustawy, a więc do pracownika takiego stosuje się po prostu przepisy kodeksu pracy i osobę taką traktuje się jak osobę pełnosprawną. Do skorzystania z tej elastyczności potrzebna jest jednak treść zaświadczenia lekarskiego, z którego wprost wynikać powinno, że do pracownika niepełnosprawnego nie stosuje się art. 15 ustawy. W stanowisku MRiPS z dnia 3 listopada br. zwrócono uwagę, że w przepisach powszechnie obowiązujących nie określono ani wzoru, ani treści zaświadczenia wystawianego przez lekarza pracownikom niepełnosprawnym, a więc decyduje o niej ostatecznie lekarz wystawiający taki dokument. Zaświadczenie jest wiążące stosownie do jego treści – udzielone są konkretne zgody, a zaświadczeń takich nie należy interpretować rozszerzająco.