Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych. Wysokość odpisu podstawowego wynosi na jednego zatrudnionego równowartość 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej.

W 2019 roku wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia została przyjęta w wysokości przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2013 r. ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

We wrześniu 2019 roku Sejm uchwalił nowelizację ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych zmieniającą wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej, które jest podstawą do obliczenia wysokości odpisu podstawowego za rok 2019. Zgodnie z nowymi regulacjami:

  1. w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 lipca 2019 r. – dla potrzeb obliczenia odpisu – przez przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej należy rozumieć przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2013 r. ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zaś
  2. w okresie od dnia 1 sierpnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. – dla potrzeb obliczenia odpisu – przez przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej należy rozumieć przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2014 r. ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Ponadto, ustawodawca wprowadził dodatkowy termin na wyrównanie wysokości wpłaconych na rachunek funduszu odpisów. W myśl nowych regulacji równowartość dokonanych odpisów i zwiększeń w wysokości naliczonej zgodnie nowymi przepisami, pracodawca przekazuje na rachunek bankowy Funduszu w terminie do dnia 31 października 2019 r., uwzględniając dotychczas przekazaną kwotę dokonanych odpisów.

Nowelizacja została przekazana do podpisu Prezydenta.