Rozporządzeniem z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. poz. 2432) zostały zmienione wzory deklaracji PIT-4R, PIT-8AR oraz informacji podatkowych IFT-1R oraz PIT-11. Poza PIT-11, który stosuje się dopiero do przychodów uzyskanych od 2021 roku, pozostałe formularze stosuje się jeszcze do przychodów uzyskanych w 2020 roku.

Zmiana w PIT-4R i PIT-8AR wiązała się koniecznością ujęcia w tych formularzach informacji o przesunięciu terminu zapłaty zaliczek i podatku za miesiące październik – grudzień 2020 przez płatników, którzy ponieśli niekorzystne konsekwencje spowodowane COVID-19. Z kolei zmiana w PIT-11 wiąże się z rozszerzeniem od 1 stycznia 2021 roku ulgi do 26 roku życia na przychody z tytułu odbycia praktyki absolwenckiej lub stażu uczniowskiego.