Kwoty progowe dorabiania na emeryturze po zmianach od marca – to świetna wiadomość dla osób starszych pragnących zachować aktywność zawodową.

Zgodnie z ustawą z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wysokość przysługującej emerytury lub renty może ulec zmniejszeniu lub prawo do tych świadczeń zawieszeniu w przypadku osiągania przez świadczeniobiorcę przychodu wpływającego na uprawnienia emerytalno-rentowe powyżej określonej kwoty progowej. Od 1 marca 2024 roku zmianie uległy kwoty progowe dorabiania na emeryturze i rencie dla osób, które nie osiągnęły wieku emerytalnego, są na wcześniejszej emeryturze bądź rencie, a dorabiają do emerytury lub renty.  Od 1 marca limity te będą wyższe o ponad 240 złotych niż w poprzednim kwartale, co oznacza, że zarobki do 5278,30 zł brutto miesięcznie w marcu, kwietniu i maju 2024 roku nie wpłyną na zmniejszenie emerytury lub renty.

Kwoty progowe dorabiania na emeryturze nie dotyczą tych z emerytów, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny, czyli 60 lat w przypadku kobiet i 65 w przypadku mężczyzn. Mogą oni dorabiać bez żadnych limitów. Dorabiać bez ograniczeń mogą również osoby pobierające renty rodzinne oraz renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową.

Od dnia 1 marca zmianie uległy również kwoty wolne od potrąceń z zasiłków, i wynoszą one w okresie 1 marca 2024 – 28 lutego 2025:

  • 764,62 zł – sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi, należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego, oraz należności alimentacyjne potrącane na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego
  • 1261,64 – sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności niealimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi;
  • 1009,33 – należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 1-2b i 6-9 ustawy emerytalnej, tj. m.in. świadczenia wypłacone zaliczkowo lub nienależnie pobrane.

W sytuacji, gdy świadczenie przysługuje ubezpieczonemu za część miesiąca, to wysokość kwoty wolnej należy ustalić proporcjonalnie do liczby dni, za które ma być ono wypłacone.

Szczegółowe przypadki potrąceń można znaleźć w Komunikacie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 lutego 2024.