Od kwietnia 2021 roku niektórym przedsiębiorcom i firmom prowadzącym działalność gospodarczą w Polsce wzrosną koszty, a powodem tego wzrostu będzie podwyższenie składki na ubezpieczenie wypadkowe pracowników. Zmiana nie dotyczy wszystkich sektorów gospodarki, gdyż wchodzące w życie od dnia  1 kwietnia  Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  wysokość niektórych składek pozostawia bez zmian, a niekiedy je nawet obniża.

Powodem zmian stawki procentowej na ubezpieczenie wypadkowe są zmiany kategorii ryzyka, która biorą pod uwagę wskaźnik częstości poszkodowanych w danych sektorach przemysłu lub grupach działalności gospodarczej. Wskaźnik ten określa się opierając się na danych przesyłanych do GUS zawartych w protokołach wypadkowych czy kartach wypadku, uwzględnia więc wszystkie wypadki przy pracy, w tym śmiertelne i ciężkie. Bierze się także pod uwagę zatrudnionych w warunkach zagrożenia i poszkodowanych wskutek chorób zawodowych. Patrząc na dane zawarte w załączniku nr 2 do Rozporządzenia i porównując je z danymi z roku 2019 zawartymi w poprzednim Rozporządzeniu z roku 2019 widać wyraźnie, że najwięcej poszkodowanych jest nadal w:

– sektorze związanym z górnictwem ( B- 09; B- 05; B- 06; B-07; B- 08 ),

– leśnictwie ( A- 02 ),

– produkcji  metali ( C- 24 ).

Ciekawostką jest spadek kategorii ryzyka w budownictwie ( F-41; F-42),  który nie spowodował jednak obniżenia składki. To samo dotyczy produkcji napojów, wyrobów tytoniowych, substancji farmaceutycznych, mebli oraz działalności wspomagającej transport.

Poniższe zestawienie zawarte w tabelach ukazuje skale zmian w kategorii ryzyka oraz wysokości składki wypadkowej. Tabele nie zawierają grup działalności gospodarczej, których nie dotknęły zmiany wprowadzone na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r.

Tabela 1. Wzrosły składki i zmianie uległy kategorie ryzyka.

Grupy działalności Kod PKD* Kategorie ryzyka Stopy procentowe składki (%)
poprzednia   nowa poprzednia   nowa
Rybactwo A-      03 4   5 1,20   1,47
Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie B – 09 12   12 3,06   3,33
Produkcja napojów C -11 4   5 1,20   1,47
Produkcja wyrobów tytoniowych C – 12 4   5 1,20   1,47
Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych C – 21 4   3 0,93   1,20
Produkcja metali C-24 8   9 2,26   2,53
Produkcja mebli C-51 5   6 1,47   1,73
Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami E-39 6   5 1,47   1,73
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków F-41 5   4 1,20   1,47
Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej F-42 6   5 1,47   1,73
Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport H- 52 5   4 1,20   1,47

 

Tabela 2. Zmalały składki i zmianie uległy kategorie ryzyka.

Grupy działalności Kod PKD* Kategorie ryzyka Stopy procentowe składki (%)
poprzednia   nowa poprzednia   nowa
Leśnictwo i pozyskiwanie drewna A – 02 10   9 2,80   2,53
Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) B – 05 12   11 3,33   3,06
Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego         B- 06 10   9 2,80   2,53
Górnictwo rud metali B – 07 11   10 2,00   1,73
Pozostałe górnictwo i wydobywanie B – 08 7   6 2,00   1,73
Produkcja wyrobów tekstylnych C – 13 5   6 1,73   1,47
Produkcja odzieży C – 14 3   2 0,93   0,67
Produkcja papieru i wyrobów z drewna C-15 6   5 1,73   1,47
Transport wodny H-50 8   5 2,26   1,47
Transport lotniczy H-51 2   3 0,93   0,67
Wynajem i dzierżawa N-77 4   3 1,20   0,93
Działalność detektywistyczna i ochroniarska N-81 4   3 1,20   0,93

Przyglądając się zmianom wysokości składek procentowych na ubezpieczenie wypadkowe, warto zwrócić uwagę na to, że nie zawsze obniżenie kategorii ryzyka skutkowało zmniejszeniem składki na ubezpieczenie, a podwyższenie kategorii ryzyka na podwyższeniem tej składki.