W Dzienniku Ustaw z dnia 1 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2131)  opublikowane zostało nowe  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2020 r. zmieniające dotychczasowe rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. Wszystkie orzeczenia lekarskie wydane na podstawie rozporządzenia zmienianego zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane, jednak nowe  muszą już brać pod uwagę konkretne badania z zakresu medycyny pracy, jakim powinien być poddany pracownik.

Wybrane zmiany to między innymi:

  1.  Przy narażeniu na promieniowanie jonizujące rozszerzono badania z ogólnych na ocenę ostrości widzenia, zdolności rozpoznawania barw, ocenę widzenia przestrzennego, pola widzenia, dna oka czy  przezierności soczewki, uzależniając częstotliwość badań od kategorii A lub B – co rok lub 3 lata;
  2. Przy promieniowaniu pola elektromagnetycznego obok EKG pojawiła się morfologia krwi;
  3. Przy promieniowaniu nadfioletowym i podczerwonym pojawił się wiek 50 lat, gdzie dla pracowników powyżej tego wieku badania przeprowadza się już co 2 lata;
  4. Rozbudowane zostały badania specjalistyczne dla osób pracujących w sytuacjach stresowych, pod presją czasu, odpowiedzialności, gdzie do badań lekarskich włączono lipidogram, powiązany ze sposobem żywienia, trybu pracy;
  5. Prace wymagające pełnej sprawności psychoruchowej – nie wymagają w obecnym stanie prawnym pełnej sprawności , gdyż zwrot pełnej został usunięty, a badania w każdym przypadku mają dotyczyć koniecznej oceny funkcji organizmu niezbędnych do bezpiecznego wykonywania pracy;
  6. Większą uwagę poświęcono alergiom, układowi oddychania; wprowadzono badania ALT, AST, GGTP uwzględniając nie tylko toksyny ale i zanieczyszczenia powietrza;
  7. W przypadku zagrożeń czynnikami biologicznymi, wskazówki dotyczące przeprowadzania badań profilaktycznych uwzględniają także inne czynniki zaliczone do grupy 2, 3 lub 4 zagrożenia według przepisów wydanych na podstawie art. 222[1] § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –Kodeks pracy (Dz. U.z 2020 r. poz. 1320). Możemy doszukać się tu wpływu sytuacji zakażenia wirusem COVID, który wpływa na zakres badania lekarskiego w zależności od wskazań i stopnia narażenia, oraz bierze pod uwagę przyszłe możliwe zagrożenia nowymi wirusami.

Z całością zmian można zapoznać się pod adresem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200002131/O/D20202131.pdf