Zmiany w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1342,) wynikają z art. 125 ustawy z 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027. Ustawa ta została ogłoszona 20 maja 2022 roku w Dzienniku Ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1079). Zmiany polegają m.in. na określeniu zasad zwrotu należnych wpłat do PPK, ujednoliceniu terminów dokonywania wpłat do PPK, uzupełnieniu katalogu podmiotów zatrudniających czy skróceniu okresu zatrudnienia potrzebnego do zawarcia w imieniu osoby zatrudnionej umowy o prowadzenie PPK.

Dodano też definicję numeru identyfikacyjnego podmiotu zatrudniającego, jako NIP lub REGON, porządkując w ten sposób wątpliwości w kwestii wpisywania numerów podmiotów zatrudniających do Ewidencji PPK. Jeżeli pracodawca lub zleceniodawca nie ma numeru identyfikacyjnego, status podmiotu zatrudniającego będzie mieć płatnik składek na ubezpieczenia społeczne. Dzięki temu osoby zatrudnione u pracodawców lub zleceniodawców, za których obowiązki związane z wypłatą wynagrodzenia oraz wynikające z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wykonuje inny podmiot, będą miały możliwość przystąpienia do PPK.

Już po 14 dniach zatrudnienia pracownika pracodawca będzie mógł zapisać go do pracowniczego planu kapitałowego. Termin zgłoszenia upływa 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upływają 3 miesiące (90 dni) zatrudnienia. Obecnie podmiot zatrudniający może zawrzeć umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej dopiero po upływie trzeciego miesiąca zatrudnienia.

Nowe przepisy umożliwiają także wycofanie nienależnych wpłat do PPK, wpłaty powitalnej lub dopłat rocznych, a jeżeli stwierdzone zostanie, że zostały dokonane bezpodstawnie, to powinny one zostać zwrócone na rzecz podmiotu, który je sfinansował. Obecnie w ustawie o PPK brakuje przepisów określających zasady postępowania w przypadku dokonania niezależnych wpłat.

Ujednolicenie terminów dokonywania wpłat, zarówno pierwszych jak i następnych powoduje, że podmioty zatrudniające mają możliwość dokonania pierwszych wpłat do PPK począwszy od dnia, w którym wpłaty te zostały naliczone i pobrane, nawet w tym samym miesiącu, w którym zawarto umowę o prowadzenie PPK. Dokonanie wpłaty następuje do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu obliczenia i pobrania wpłaty. Ujednolicono także terminy rozpoczęcia obowiązywania deklaracji dotyczących PPK, składanych przez uczestników PPK. Deklaracja dodatkowej wpłaty obowiązywać będzie od miesiąca następującego po miesiącu, w którym została złożona, tak samo jak inne deklaracje wpłat składane przez uczestników PPK.

Nowe przepisy umożliwią Państwowej Inspekcji pracy kontrolowanie podmiotów zatrudniających w zakresie przestrzegania zakazu nakłaniania do rezygnacji z oszczędzania w PPK.

Z tekstem ustawy można zapoznać się pod adresem: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1079