W wykazie prac legislacyjnych  Rady Ministrów pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, przygotowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.  Projekt ustawy stanowi wdrożenie do polskiego porządku prawnego postanowień dwóch dyrektyw:

– dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE. L Nr 186, str. 105). Termin jej wdrożenia upływa 1 sierpnia 2022 roku. Dyrektywa ustanawia minimalne prawa mające zastosowanie do każdego pracownika w UE, który jest stroną umowy o pracę lub pozostaje w stosunku pracy określonym przez obowiązujące w poszczególnych państwach członkowskich prawo.

– dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz. Urz. UE. L. Nr 188, str. 79). Termin wdrożenia upływa 2 sierpnia 2022 roku. Dyrektywa ma na celu osiągnięcie równości kobiet i mężczyzn pod względem szans na rynku pracy i traktowania w miejscu pracy  poprzez ułatwienie pracownikom będącym rodzicami lub opiekunami godzenia życia zawodowego z życiem rodzinnym.

Planowany termin przyjęcia projektu przez RM to II kwartał 2022 roku.

Z założeniami projektu można zapoznać się na stronie: https://www.gov.pl/web/premier/wplip-rm