19 sierpnia 2023 roku na mocy ustawy z 28 lipca 2023 r. o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1523) weszły w życie zmiany dotyczące obliczania wynagrodzenia kierowców. Główna zmiana dotyczy obliczania wynagrodzenia kierowców wykonujących zadania służbowe w ramach międzynarodowych przewozów drogowych, jeśli jednocześnie ich przychód jest wyższy niż przeciętne wynagrodzenie. Zgodnie z tym przepisem wyłączone z podstawy wymiaru składek są:

  • kwota stanowiąca równowartość 60 euro za każdy dzień pobytu za granicą, z zastrzeżeniem, że tak ustalony miesięczny przychód tych osób stanowiący podstawę wymiaru składek nie może być niższy od kwoty przeciętnego wynagrodzenia;
  • należności stanowiące zwrot równowartości poniesionych przez kierowcę kosztów noclegu, korzystania z urządzeń sanitarnych lub innych niezbędnych udokumentowanych wydatków określonych lub uznanych przez pracodawcę.

Ustawa wprowadziła również zmiany w zwolnieniach podatkowych, dodając nowe zwolnienie podatkowe obejmujące przychody ze stosunku pracy oraz umowy zlecenia, otrzymane przez kierowcę z tytułu wykonywania międzynarodowych przewozów drogowych w wysokości stanowiącej równowartość 20 euro za każdy dzień pobytu kierowcy za granicą, oraz obejmujące zwrot wyżej wypunktowanych kosztów. Według dotychczasowych przepisów kwota zwolniona od opodatkowania wynosiła 30 proc. przysługującej diety zagranicznej, a obecnie po zmianach jest to 1/3 kwoty diety.

Ponieważ ustawodawca nie przewidział przepisów przejściowych, to powstaje pytanie, w jaki sposób wyliczyć wynagrodzenie za sierpień 2023? Według interpretacji ekspertów ponieważ przychód podatkowy z tytułu stosunku pracy powstaje w chwili wypłaty, a ta następuje za cały sierpień na koniec sierpnia lub na początku września, tak więc przychód podatkowy za cały sierpień powstaje w tym samym momencie i nie można mówić o odrębnym przychodzie za okres 1–18 sierpnia i odrębnym za okres 19-31 sierpnia. Natomiast w przypadku składek na ubezpieczenia społeczne przychód (podstawa do obliczenia składek) również powstaje w chwili wypłaty, czyli za cały miesiąc, co przemawia za potraktowaniem sierpnia jako całości i ustaleniem kwoty do opodatkowania oraz podstawy składek ZUS według nowych przepisów, co jest interpretacją korzystną zarówno dla pracodawcy jak i pracownika.