1 grudnia w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 2476), która ureguluje sytuację płatników składek, którzy zawarli umowę o rozłożeniu na raty należności lub odroczeniu terminu płatności składek, a także m.in. doprecyzowuje przepisy w zakresie doręczania pism w postaci elektronicznej, tak by zapewnić większą skuteczność doręczania pism wysyłanych do i z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zmianie uległy również przepisy ustawiy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa dotyczące wstrzymania wypłaty zasiłku z przyczyn niezależnych od ZUS – tak jak w przypadku świadczeń długoterminowych, jeżeli nie będzie możliwe doręczenie świadczenia, wypłata takiego świadczenia będzie wstrzymywana na podstawie wydanej decyzji, od której będzie możliwe odwołanie do sądu powszechnego.

Znowelizowane przepisy zaczną obowiązywać od 16 grudnia 2022 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000247601.pdf