Zgodnie z opublikowanym 11 maja 2022 projektem rozporządzenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dieta za dobę podróży służbowej w kraju podniesiona zostanie z 30 do 38 złotych. Pieniądze te przeznaczone są na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia. Wysokość diety pozostawała niezmienna od 2013 roku. Przy obliczeniu wysokości diety uwzględnione zostały średnioroczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w latach 2013-2021, a także przewidywana na 2022 rok inflacja. Przy nowej wysokości diety z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju 20% ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej wyniesie 7,60 zł, a nie, jak obecnie – 6 zł.  Ryczałt za nocleg, stanowiący 150% diety wzrośnie do 57 zł. Obecnie jest to 45 zł.

Udokumentowane koszty noclegu podlegać będą pod zwrot następujący w wysokości stwierdzonej rachunkiem. Rachunek ten nie może przekraczać jednak kwoty wyższej niż dwudziestokrotność stawki diety, czyli 760 zł (obecnie 600 zł), za jedną dobę hotelową.

Pracodawcy spoza sfery budżetowej mają możliwość ustalenia warunków wypłacania pracownikom należności z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju i poza jego granicami we własnym zakresie, w drodze postanowień układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania albo umowy o pracę.

Rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.

https://www.legislacja.gov.pl/projekt/12359601