Od 1 czerwca do 30 czerwca 2021 r. można składać do ZUS wnioski  o dofinansowanie projektów, które poprawią bezpieczeństwo pracy i zmniejszą negatywne oddziaływanie szkodliwych czynników w miejscu pracy. Wnioski takie mogą składać płatnicy składek na ubezpieczenie społeczne, a wysokość dofinansowania będzie zależna od ilości osób, za które pracodawca opłaca składki. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest niezaleganie z opłacaniem podatków i składek. Wyłączeni z udziału są również przedsiębiorcy znajdujący się w stanie upadłości, w trakcie likwidacji lub w trakcie postępowania układowego, a także będący pod zarządem komisarycznym.

Na dofinansowania projektów ZUS przeznaczył 75 mln złotych.

Z zasadami konkursu można zapoznać się pod adresem:https://www.zus.pl/swiadczenia/prewencja-i-rehabilitacja/prewencja-wypadkowa/dofinansowanie-dzialan-platnika-skladek-na-poprawe-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy/konkurs-2021.01