Sąd Okręgowy w Siedlcach w wyroku z dnia 5 maja 2023 roku (II Ka 200/23) uznał, że zwolnienie działacza związkowego z pominięciem procedur, które gwarantują szczególną ochronę stosunku pracy nie zawsze jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika.

W uzasadnieniu Sąd wskazał, że w rozpatrywanym przypadku nie doszło do rażącego naruszenia przepisów prawa pracy, ponieważ decyzja o wypowiedzeniu umowy o pracę nie była całkowicie nieuzasadniona, subiektywna i złośliwa.

Sprawa dotyczyła wypowiedzenia umowy o pracę osobie, której stosunek pracy podlegał szczególnej ochronie z faktu bycia działaczem związkowym, a wypowiedzenie nastąpiło przed upływem terminu do wypowiedzenia się przez związek zawodowy, i co za tym idzie także bez wymaganej zgody, naruszając przepisy prawa pracy.

Wypowiedzenie dotyczyło pracownika uczelni, który wypowiadał się negatywnie na temat zasadności utworzenia i istnienia na uczelni kierunku studiów prawniczych, zniechęcając potencjalnych studentów do zapisywania się na uczelnię, a także wielokrotnie, umyślnie i rażąco naruszał swoje obowiązki pracownicze. Szybkie wypowiedzenie umowy z pominięciem procedur miało na celu uniknięcie przedłużenia umowy o pracę na cały kolejny semestr.