4 lipca 2019 roku Sejm przegłosował ustawę zwalniającą z opodatkowania wybrane przychody osób, które nie ukończyły 26 roku. Dzisiaj nad projektem pracuje Senat.

Jeżeli projekt wejdzie w życie w kształcie zaaprobowanym przez Sejm, to od 1 sierpnia 2019 roku dochody osób, które nie ukończyły 26 roku życia będą zwolnione od opodatkowania, o ile będą one osiągnięte z umowy o pracę, pracy nakładczej, stosunku służbowego oraz umowy zlecenia. Dochody z innych tytułów – przykładowo z umów o dzieło – nie będą mogły korzystać z powyższego zwolnienia.

Zwolnienie jest także limitowane kwotowo, tj. roczny limit dochodów zwolnionych od opodatkowania wynosi 85.528 złotych, przy czym limit ten będzie obowiązywał od  1 stycznia 2020 roku. W 2019 roku zwolnione od opodatkowania będą dochody uzyskane od 1 sierpnia 2019 roku do wysokości 35.636,67 złotych.

Zwolnienia nie stosuje się, gdy dochody opodatkowane są w sposób zryczałtowany – przykładowo gdy umowę zlecenia zawarto z zagranicznym rezydentem.

Od 2020 roku płatnicy zaliczek na podatek dochodowy będą stosować zwolnienie z mocy prawa, zaś pracownik lub zleceniobiorca będzie mógł złożyć wniosek o pobór zaliczek bez stosowania zwolnienia.

Wyjątek stanowi pobór zaliczek przez płatnika w 2019 roku. Zgodnie z przepisami przejściowymi w 2019 roku płatnik może zastosować zwolnienie jedynie pod warunkiem złożenia przez pracownika lub zleceniobiorcy pisemnego oświadczenia, że uzyskane w okresie od dnia 1 sierpnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. przychody będą w całości zwolnione od podatku.