W sytuacji, gdy pracodawca zaobserwuje u swojego pracownika obniżony poziom wydajności pracy, niski poziom koncentracji czy też wycofanie ze środowiska pracowniczego powinien bliżej im się przyjrzeć. Jednakże przepisy prawa pracy nie wskazują jasno, jak ma postępować pracodawca w sytuacji stwierdzenia depresji u pracownika. Artykuł 229 Kodeksu pracy zobowiązuje go do kierowania pracowników na badania profilaktyczne w celu stwierdzenia istnienia bądź nieistnienia przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, lecz nie wynika z niego możliwość skierowania pracownika na badania diagnozujące stan psychiczny. Natomiast badania psychologiczne może zlecić lekarz przeprowadzający badanie profilaktyczne, jeśli stwierdzi, że takie badanie jest niezbędne dla prawidłowej oceny stanu zdrowia pracownika.

Z odpowiedzią na pytanie, czy pracodawca może skierować pracownika na badanie lekarskie na podstawie art. 229 Kodeksu pracy, w celu zbadania zdolności psychicznej do pracy na danym stanowisku pracy, jeżeli podejrzewa pracownika o depresję przyszedł Główny Inspektorat Pracy. W stanowisku z 21 marca 2024 roku powołał się na wyrok SN z dnia 18 grudnia 2002 roku (I PK 44/02), z którego wynika, że “(…) aktualnym orzeczeniem lekarskim w rozumieniu Kodeksu pracy jest orzeczenie stwierdzające stan zdrowia pracownika w dacie, w której ma być dopuszczony do pracy. Zachowuje ono aktualność w okresie w nim wymienionym, jednak staje się nieaktualne w przypadku wystąpienia w tym okresie zdarzeń, które mogą wskazywać na zmianę stanu zdrowia pracownika”. Jeżeli więc u Pracownika nastąpiła zmiana zachowania sugerująca pogarszający się stan zdrowia (np. częste, nasilające się i niepokojące objawy agresji czy paniki) to powinien być on skierowany na badania profilaktyczne wcześniej niż upłynie termin ważności aktualnych badań lekarskich. Jako uzasadnienie można wskazać, że pogarszający się stan zdrowia pracownika może mieć wpływ także na bezpieczeństwo innych zatrudnionych pracowników, a także na fakt, że to pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Co więcej, jeżeli jest to niezbędne, to Pracodawca może także w wyjątkowej sytuacji zagrożenia wezwać do pracownika pogotowie.

Przeczytaj także: Światowy Dzień Wellbeingu.